Budowa boiska szkolnego, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 6                        – Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.4                                – Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 6.4.3                       – Szkolnictwo ogólne

Wartość projektu:                                                 1 176 520,59 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR (83,47%):           982 085,41 PLN
Wkład własny:                                                       194 435,18 PLN

W dniu 29 sierpnia 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z nią, całkowita wartość projektu wg cen kosztorysowych wynosi 1 176 520,59 PLN, z czego 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 982 085,41 PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej ponadgimnazjalnej w powiecie lubaczowskim. Cele szczegółowe projektu to:
– poprawa dostępności budynku Sali gimnastycznej LO dla osób niepełnosprawnych,
– poprawa warunków realizacji minimum programowego w zakresie sprawności fizycznej uczniów LO poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej,
– wyposażenie pracowni biologicznej LO w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające przekaz wiedzy w najwyższym standardzie.
W ramach zadania zostaną wykonane:
1) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej o wym. 32,0×44,0m (po 2 pola gry do koszykówki i siatkówki, pole gry do piłki ręcznej);
2) kort tenisowy o nawierzchni z trawy sztucznej o pow. 667,22 m2,;
3) Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i kortu tenis – 221,00 mb;
4) Odwodnienie płyty boiska (przyłącz kanalizacji deszczowej, rów otwarty z ciekiem betonowym drogowym na dnie, drenaż odwadniający kort i boisko wielofunkcyjne),
5) Niezbędne dojście do boisk z kostki betonowej o szerokości 2,0 m;
6) Podjazd dla niepełnosprawnych z dojściem wykonany z kostki brukowej 6 cm;
7) Demontaż jednych starych drzwi zewnętrznych i montaż nowych dwuskrzydłowych (przy podjeździe);
8) Przebudowę szatni i zaplecza sanitarnego łącznie z magaz. na sprzęt sportowy. Roboty obejmują wyburzenia i zamurowania, wymianę posadzek łącznie z ich dociepleniem styropianem grubości 10cm, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, demontaż i montaż nowych instalacji c.o. wod. kan i elektr.. Dzięki dociepleniu posadzek, wymianie instalacji CO oraz elektrycznej aluminiowej na miedzianą łącznie z montażem lamp energooszczędnych ulegnie poprawie efektywności energetycznej budynku;
9) Zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej (laptop-szt. 8; projektor multimedialny-szt.1; ekran elektryczny-szt.1; telewizor 49”-szt.1; mikroskop szkolny z kamerą USB – szt. 8; gablota ekspozycyjna stojąca – szt. 5; stół laboratoryjny wyspowy z szafkami i nadstawkami na odczynniki – 1 szt.);