Przebudowa budynku dydaktycznego służącego kształceniu zawodowemu w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 6        – Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.4  – Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 6.4.2      – Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

Wartość projektu:                                                  3 529 455,60 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR (85%):              2 999 994,75 PLN
Wkład własny:                                                          529 460,85 PLN

W dniu 21 lipca 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z nią, całkowita wartość projektu wg cen kosztorysowych wynosi 3 529 455,60 PLN, z czego 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 2 999 994,75 PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie lubaczowskim. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
– poprawę dostępności budynku edukacyjno socjalnego Zespołu Szkół w Lubaczowie dla osób niepełnosprawnych,
– przebudowę budynku edukacyjno socjalnego z dostosowaniem go do potrzeb kształcenia ustawicznego,
– zmniejszenie strat energii poprzez termomodernizację, wymianę instalacji elektrycznej, CO i wodnej.

Zadanie obejmuje całkowitą przebudowę budynku dydaktycznego, w którym oprócz pracowni dydaktycznych znajdują się pokoje socjalne dla uczniów oraz stołówka i kuchnia. Łącznie pow. użytkowa w budynku po przebudowie = 2.284,16 m2, w tym pow. internatu – 543,20 m2, pow. stołówki 294,55 m2 i pow. dydaktyczne – 1446,41 m2. Kubatura budynku po przebudowie = 13.986,96 m3. Jak wynika z powyższego zestawienia powierzchni dominujący zakres robót dotyczy pomieszczeń dydaktycznych. W budynku zaprojektowano pracownie do nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych zawodowych, kuchnię wraz z zapleczem i stołówkę, pokoje sypialne dla uczniów z pomieszczeniami sanitarnymi oraz pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne i pomocnicze. Parter budynku dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika, natomiast piętro budynku poprzez dźwig osobowy. W obrysie klatki schodowej zostanie wykonany szyb panoramiczny dla dźwigu osobowego. Dźwig projektuje się jako 3-przystankowy: parter, I piętro i poddasze nieużytkowe. W ramach gruntownej przebudowy zostaną wykonane nowe stropy, posadzki, zostanie zmieniony układ pomieszczeń, Ponadto wymienione zostaną wszystkie instalacje C.O. elektryczna, wod. kan, zostanie zamontowana nowa stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna i wewnętrzna. Ściany zewnętrzne zostaną docieplone styropianem gr. 15cm, fundamenty styropianem gr. 5 cm, posadzki na gruncie styropianem gr. 10 cm, górny strop styr. 30 cm. W ramach prac zostanie również wykonany nowy dach łącznie z więźbą dachową.